Pin It

Polityka prywatnoA�ci

Spis treA�ci

 1. Postanowienia OgA?lne
 2. Definicje
 3. Jakie sA� podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych?
 4. Jakie dane uA?ytkownika sA� gromadzone?
 5. Polityka plikA?w cookies
 6. Jak dA�ugo dane bA�dA� przechowywane?
 7. Jakie sA� zasady przekazywania danych?
 8. Jak sA� zabezpieczone dane?
 9. Jakie prawa przysA�ugujA� UA?ytkownikowi?
 10. Zaufani Partnerzy
 11. Zmiany polityki prywatnoA�ci

I. Postanowienia OgA?lne

PoniA?sza Polityka PrywatnoA�ci, jest szczegA?A�owym dokumentem prezentujA�cym informacje dotyczA�ce ochrony danych osobowych oraz zapewnienia prywatnoA�ci uA?ytkownikA?w Strony – serwisu internetowego www.trzydziestolatki.pl

Niniejszy dokument ma za zadanie poformowanie uA?ytkownikA?w jakie informacje na jego temat sA� gromadzone oraz o sposobie ich wykorzystania. Niniejsza Polityka PrywatnoA�ci zapewnia wypeA�nienie obowiA�zkA?w informacyjnych okreA�lonych w przepisach prawa, w tym wprowadzonych RozporzA�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osA?b fizycznych w zwiA�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepA�ywu takich danych (RODO)

Administratorem Strony jest:
Dane administratora

Kontakt do Administratora Strony:
Kontakt do administratora

II. Definicje

Jako StronA� rozumie siA� serwis internetowy zlokalizowany na domenie www.trzydziestolatki.pl

Podstrona – element skA�adowy Strony, posiadajA�cy wA�asny, unikatowy adres zawierajA�cy w pierwszym czA�onie nazwA� domeny oraz bezpoA�rednio po niej nastA�pujA�cy znak / (ukoA�nik, slash) i odpowiedni ciA�g liter i/lub cyfr. PrzykA�adem tego jest wA�aA�nie podstrona na ktA?rej siA� obecnie znajdujemy.

Jako UA?ytkownika rozumie siA� kaA?dA� osobA� fizycznA� odwiedzajA�cA� StronA�.

Dane osobowe oznaczajA� informacje o zidentyfikowanej lub moA?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (a�zosobie, ktA?rej dane dotyczA�a�?); moA?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, ktA?rA� moA?na bezpoA�rednio lub poA�rednio zidentyfikowaA�, w szczegA?lnoA�ci na podstawie identyfikatora takiego jak imiA� i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bA�dA? kilka szczegA?lnych czynnikA?w okreA�lajA�cych fizycznA�, fizjologicznA�, genetycznA�, psychicznA�, ekonomicznA�, kulturowA� lub spoA�ecznA� toA?samoA�A� osoby fizycznej;

RODO – termin ten oznacza kompleksowy zbiA?r regulacji przepisA?w prawnych dotyczA�cy ochrony danych osobowych wprowadzony RozporzA�dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osA?b fizycznych w zwiA�zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepA�ywu takich danych, a takA?e uzupeA�niajA�cych przepisA?w wykonawczych krajowych i unijnych.

Zaufani Partnerzy – renomowane podmioty wspA?A�pracujA�ce i/lub wykorzystywane do sprawnego funkcjonowania Strony

Spseudonimizowanie oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposA?b, by nie moA?na ich byA�o juA? przypisaA� konkretnej osobie, ktA?rej dane dotyczA�, bez uA?ycia dodatkowych informacji, pod warunkiem A?e takie dodatkowe informacje sA� przechowywane osobno i sA� objA�te A�rodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemoA?liwiajA�cymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub moA?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operacjA� lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposA?b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takA� jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzA�dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglA�danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesA�anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostA�pnianie, dopasowywanie lub A�A�czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. Jakie sA� podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe mogA� byA� przetwarzane w celach komunikacyjnych, marketingowych i statystycznych, ktA?rych podstawA� prawnA� jest art. 6 ustA�p 1 litera f) RODO (uzasadniony interes).

Zbierane dane osobowe sA� gromadzone (zasady):

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposA?b przejrzysty dla osoby, ktA?rej dane dotyczA� (a�zzgodnoA�A� z prawem, rzetelnoA�A� i przejrzystoA�A�a�?)
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbA�dne do celA?w, w ktA?rych sA� przetwarzane (a�zminimalizacja danycha�?)
 • jedynie w konkretnych, wyraA?nych i prawnie uzasadnionych celach

IV. Jakie dane uA?ytkownika sA� gromadzone?

1. Miejsce pozyskania: podstrona/podstrony zawierajA�ca(e) formularz kontaktowy/adres mailowy/wskazanie innej formy komunikacji bezpoA�redniej

Zbieramy jedynie niezbA�dne indywidualne dane umoA?liwiajA�ce skontaktowanie siA� z nami. SA� to dane obowiA�zkowe. PowyA?sze dane sA� zbierane w celu udzielenia indywidualnej, spersonifikowanej odpowiedzi i identyfikacji nadawcy.

Zbieranie tych danych poprzedzone jest uzyskaniem kaA?dorazowej, dobrowolnej i aktywnej zgody (zaznaczanie stosownego okienka podczas wypeA�niania formularza) i ograniczajA� siA� jedynie do podania minimalnych, niezbA�dnych informacji sA�uA?A�cych do realizacji danego celu (np. przygotowania oferty, odpowiedzi na zapytanie itp.). Dane takie mogA� byA� takA?e zbierane poza StronA� np. poprzez umieszczenie na Stronie kontaktu telefonicznego, adresu do korespondencji lub za pomocA� innej wskazanej formy komunikacji na przykA�ad komunikatora internetowego.

2. Miejsce pozyskania: wszystkie podstrony

a) Strona moA?e zbieraA� spseudonimizowane i/lub zanonimizowane dane UA?ytkownikA?w poprzez zastosowanie kodu pochodzA�cego od Zaufanego Partnera:

 • Google Analytics – do analizowania statystyk strony
 • Google AdWords – do celA?w reklamowych (remarketing) – kod
 • Facebook Pixel – do celA?w reklamowych (retargeting)
 • You Tube – kod osadzajA�cy film na Stronie z serwisu YouTube

b) Zapisy w logach serwera.

Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera. KaA?dorazowe wejA�cie na stronA� (wywoA�anie strony) powoduje, A?e po stronie serwera zapisywane sA� nastA�pujA�ce spseudonimizowane dane UA?ytkownika: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglA�darce internetowej.

PowyA?sze dane sA�uA?A� obsA�udze technicznej, zapewnieniu bezpieczeA�stwa oraz poprawnoA�ci dziaA�ania systemu i mogA� byA� udostA�pnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom wymiaru sprawiedliwoA�ci) na mocy A�ciA�le okreA�lonych przepisA?w obowiA�zujA�cego prawa.

V. Polityka plikA?w cookies

Co to sA� pliki cookies czyli tzw. a�zciasteczkaa�?

PrzeglA�darka internetowa UA?ytkownika moA?e takA?e przechowywaA� tzw. pliki cookes, ktA?re mogA� uA�atwiaA� korzystanie ze Strony w przyszA�oA�ci. Pliki cookies w A?aden sposA?b nie przekazujA� jakichkolwiek indywidualnych danych osobowych odwiedzajA�cego.

UA?ytkownik ma takA?e moA?liwoA�A� wyA�A�czania lub kasowania plikA?w cookies korzystajA�c z odpowiedniej opcji w menu swojej przeglA�darki internetowej.

Podstawa prawna.

Strona speA�nia wymogi prawne dotyczA�ce Prawa Telekomunikacyjnego realizujA�cego zalecenia wynikajA�ce z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczA�cej ochrony prywatnoA�ci 2002/58/ WE na umieszczenie plikA?w cookies oraz art. 173 ustawy a�� Prawo telekomunikacyjne, a Administrator realizuje procedurA� zbierania w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i motywu 47 RODO.

UA?ytkownik ma moA?liwoA�A� wyA�A�czenia plikA?w cookies w przeglA�darce internetowej (szczegA?A�y poniA?ej). W przypadku braku zmiany tych ustawieA� pliki cookies bA�dA� zapisane w pamiA�ci danego urzA�dzenia za pomocA� ktA?rego przeglA�dana jest ta Strona internetowa.

W jakim celu stosuje siA� pliki cookies?

Na Stronie wykorzystywane sA� pliki cookies w celach analitycznych (anonimowe dane statystyczne odwiedzalnoA�ci strony), marketingowych oraz do personalizacji treA�ci pod kA�tem preferencji lub wygody uA?ytkownika. Pliki takie stosowane mogA� byA� takA?e przez zewnA�trzne serwisy spoA�ecznoA�ciowe a�� takie jak na przykA�ad: Facebook, YouTube czy Google, w tym Google Analytics.

SzczegA?A�owe informacje na ten temat zawarte sA� w dziale: Google Analytics a�� zabezpieczanie danych
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

WiA�cej informacji na temat plikA?w cookies znajdA� PaA�stwo tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jak wyA�A�czyA� i usunA�A� pliki cookies?

PoniA?ej znajdujA� siA� szczegA?A�owe informacje dotyczA�ce sposobu wyA�A�czania plikA?w a�zcookiesa�? w najpopularniejszych poszczegA?lnych przeglA�darkach internetowych.

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer/ Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

UrzA�dzenia mobilne:

W przypadku innej przeglA�darki i systemu operacyjnego rozwiA�zania naleA?y szukaA� w internecie lub w plikach pomocy.

VI. Jak dA�ugo dane bA�dA� przechowywane?

Indywidualne dane przekazane dobrowolnie przez uA?ytkownika w celach kontaktowych/ marketingowych i/lub informacyjnych bA�dA� przechowywane bezterminowo do momentu ewentualnego cofniA�cia zgody na ich przetwarzanie.

VII. Jakie sA� zasady przekazywania danych?

Dane indywidualne nie bA�dA� przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i mogA� byA� udostA�pniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania od Administratora (np. organom wymiaru sprawiedliwoA�ci) na mocy A�ciA�le okreA�lonych przepisA?w obowiA�zujA�cego prawa.

VIII. Jak sA� zabezpieczone dane?

Administrator Strony zapewnia doA�oA?enie naleA?ytej starannoA�ci w celu skutecznego zabezpieczania i ochrony uzyskanych danych osobowych. DostA�p do nich majA� tylko osoby upowaA?nione i to jedynie w tym zakresie, ktA?ry jest niezbA�dny w ramach wykonywanej przez nich pracy. Wprowadzono takA?e stosowne zabezpieczania organizacyjne i techniczne, ktA?rych celem jest skuteczna ochrona danych. Do wspA?A�pracy w Reglan sales zakresie przetwarzania danych wybrano tylko wA�skie grono Zaufanych PartnerA?w i podmiotA?w przetwarzajA�cych speA�niajA�cych najwyA?sze wymogi w zakresie naleA?ytej ochrony danych.

IX. Jakie prawa przysA�ugujA� UA?ytkownikowi?

UA?ytkownikowi przysA�ugujA� nastA�pujA�ce prawa:

 • Prawo dostA�pu do swoich danych przysA�ugujA�ce osobie, ktA?rej dane dotyczA� (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, ktA?re sA� nieprawidA�owe (art. 16 RODO)
 • Prawo do usuniA�cia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce takim organem jest od dnia 25 maja 2018 roku Prezes UrzA�du Ochrony Danych Osobowych

X. Zaufani Partnerzy:

XI. Zmiany polityki prywatnoA�ci

Wszelkie zmiany Polityki prywatnoA�ci bA�dA� publikowane na tej podstronie.

Niniejsza Polityka prywatnoA�ci obowiA�zuje od dnia 25 maja 2018

A� 2018. Kopiowanie w caA�oA�ci lub czA�A�ci jedynie za zgodA� wA�aA�ciciela praw autorskich MarketLink

Zapamiętaj i poleć innym:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Google Buzz
 • Flaker
 • Sfora
 • Kciuk.pl

Comments on this entry are closed.