Pin It

Polityka prywatnoAi??ci

customwritingsterm paper

Spis treAi??ci

 1. Postanowienia OgA?lne
 2. Definicje
 3. Jakie sAi?? podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych?
 4. Jakie dane uA?ytkownika sAi?? gromadzone?
 5. Polityka plikA?w cookies
 6. Jak dAi??ugo dane bAi??dAi?? przechowywane?
 7. Jakie sAi?? zasady przekazywania danych?
 8. Jak sAi?? zabezpieczone dane?
 9. Jakie prawa przysAi??ugujAi?? UA?ytkownikowi?
 10. Zaufani Partnerzy
 11. Zmiany polityki prywatnoAi??ci

I. Postanowienia OgA?lne

PoniA?sza Polityka PrywatnoAi??ci, jest szczegA?Ai??owym dokumentem prezentujAi??cym informacje dotyczAi??ce ochrony danych osobowych oraz zapewnienia prywatnoAi??ci uA?ytkownikA?w Strony – serwisu internetowego www.trzydziestolatki.pl

Niniejszy dokument ma za zadanie poformowanie uA?ytkownikA?w jakie informacje na jego temat sAi?? gromadzone oraz o sposobie ich wykorzystania. Niniejsza Polityka PrywatnoAi??ci zapewnia wypeAi??nienie obowiAi??zkA?w informacyjnych okreAi??lonych w przepisach prawa, w tym wprowadzonych RozporzAi??dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osA?b fizycznych w zwiAi??zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepAi??ywu takich danych (RODO)

Administratorem Strony jest:
Dane administratora

Kontakt do Administratora Strony:
Kontakt do administratora

II. Definicje

Jako StronAi?? rozumie siAi?? serwis internetowy zlokalizowany na domenie www.trzydziestolatki.pl

Podstrona – element skAi??adowy Strony, posiadajAi??cy wAi??asny, unikatowy adres zawierajAi??cy w pierwszym czAi??onie nazwAi?? domeny oraz bezpoAi??rednio po niej nastAi??pujAi??cy znak / (ukoAi??nik, slash) i odpowiedni ciAi??g liter i/lub cyfr. PrzykAi??adem tego jest wAi??aAi??nie podstrona na ktA?rej siAi?? obecnie znajdujemy.

Jako UA?ytkownika rozumie siAi?? kaA?dAi?? osobAi?? fizycznAi?? odwiedzajAi??cAi?? StronAi??.

Dane osobowe oznaczajAi?? informacje o zidentyfikowanej lub moA?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (ai??zosobie, ktA?rej dane dotyczAi??ai???); moA?liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, ktA?rAi?? moA?na bezpoAi??rednio lub poAi??rednio zidentyfikowaAi??, w szczegA?lnoAi??ci na podstawie identyfikatora takiego jak imiAi?? i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bAi??dA? kilka szczegA?lnych czynnikA?w okreAi??lajAi??cych fizycznAi??, fizjologicznAi??, genetycznAi??, psychicznAi??, ekonomicznAi??, kulturowAi?? lub spoAi??ecznAi?? toA?samoAi??Ai?? osoby fizycznej;

RODO – termin ten oznacza kompleksowy zbiA?r regulacji przepisA?w prawnych dotyczAi??cy ochrony danych osobowych wprowadzony RozporzAi??dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osA?b fizycznych w zwiAi??zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepAi??ywu takich danych, a takA?e uzupeAi??niajAi??cych przepisA?w wykonawczych krajowych i unijnych.

Zaufani Partnerzy – renomowane podmioty wspA?Ai??pracujAi??ce i/lub wykorzystywane do sprawnego funkcjonowania Strony

Spseudonimizowanie oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposA?b, by nie moA?na ich byAi??o juA? przypisaAi?? konkretnej osobie, ktA?rej dane dotyczAi??, bez uA?ycia dodatkowych informacji, pod warunkiem A?e takie dodatkowe informacje sAi?? przechowywane osobno i sAi?? objAi??te Ai??rodkami technicznymi i organizacyjnymi uniemoA?liwiajAi??cymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub moA?liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej

Przetwarzanie danych osobowych oznacza operacjAi?? lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposA?b zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takAi?? jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porzAi??dkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglAi??danie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesAi??anie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostAi??pnianie, dopasowywanie lub Ai??Ai??czenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

III. Jakie sAi?? podstawy prawne i cel przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe mogAi?? byAi?? przetwarzane w celach komunikacyjnych, marketingowych i statystycznych, ktA?rych podstawAi?? prawnAi?? jest art. 6 ustAi??p 1 litera f) RODO (uzasadniony interes).

Zbierane dane osobowe sAi?? gromadzone (zasady):

 • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposA?b przejrzysty dla osoby, ktA?rej dane dotyczAi?? (ai??zzgodnoAi??Ai?? z prawem, rzetelnoAi??Ai?? i przejrzystoAi??Ai??ai???)
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbAi??dne do celA?w, w ktA?rych sAi?? przetwarzane (ai??zminimalizacja danychai???)
 • jedynie w konkretnych, wyraA?nych i prawnie uzasadnionych celach

IV. Jakie dane uA?ytkownika sAi?? gromadzone?

1. Miejsce pozyskania: podstrona/podstrony zawierajAi??ca(e) formularz kontaktowy/adres mailowy/wskazanie innej formy komunikacji bezpoAi??redniej

Zbieramy jedynie niezbAi??dne indywidualne dane umoA?liwiajAi??ce skontaktowanie siAi?? z nami. SAi?? to dane obowiAi??zkowe. PowyA?sze dane sAi?? zbierane w celu udzielenia indywidualnej, spersonifikowanej odpowiedzi i identyfikacji nadawcy.

Zbieranie tych danych poprzedzone jest uzyskaniem kaA?dorazowej, dobrowolnej i aktywnej zgody (zaznaczanie stosownego okienka podczas wypeAi??niania formularza) i ograniczajAi?? siAi?? jedynie do podania minimalnych, niezbAi??dnych informacji sAi??uA?Ai??cych do realizacji danego celu (np. przygotowania oferty, odpowiedzi na zapytanie itp.). Dane takie mogAi?? byAi?? takA?e zbierane poza StronAi?? np. poprzez umieszczenie na Stronie kontaktu telefonicznego, adresu do korespondencji lub za pomocAi?? innej wskazanej formy komunikacji na przykAi??ad komunikatora internetowego.

2. Miejsce pozyskania: wszystkie podstrony

a) Strona moA?e zbieraAi?? spseudonimizowane i/lub zanonimizowane dane UA?ytkownikA?w poprzez zastosowanie kodu pochodzAi??cego od Zaufanego Partnera:

 • Google Analytics – do analizowania statystyk strony
 • Google AdWords – do celA?w reklamowych (remarketing) – kod
 • Facebook Pixel – do celA?w reklamowych (retargeting)
 • You Tube – kod osadzajAi??cy film na Stronie z serwisu YouTube

b) Zapisy w logach serwera.

Strona jest hostowana na serwerach Zaufanego Partnera. KaA?dorazowe wejAi??cie na stronAi?? (wywoAi??anie strony) powoduje, A?e po stronie serwera zapisywane sAi?? nastAi??pujAi??ce spseudonimizowane dane UA?ytkownika: data i godzina, adres IP, informacje o systemie operacyjnym i przeglAi??darce internetowej.

PowyA?sze dane sAi??uA?Ai?? obsAi??udze technicznej, zapewnieniu bezpieczeAi??stwa oraz poprawnoAi??ci dziaAi??ania systemu i mogAi?? byAi?? udostAi??pnione jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania (np. organom wymiaru sprawiedliwoAi??ci) na mocy Ai??ciAi??le okreAi??lonych przepisA?w obowiAi??zujAi??cego prawa.

V. Polityka plikA?w cookies

Co to sAi?? pliki cookies czyli tzw. ai??zciasteczkaai???

PrzeglAi??darka internetowa UA?ytkownika moA?e takA?e przechowywaAi?? tzw. pliki cookes, ktA?re mogAi?? uAi??atwiaAi?? korzystanie ze Strony w przyszAi??oAi??ci. Pliki cookies w A?aden sposA?b nie przekazujAi?? jakichkolwiek indywidualnych danych osobowych odwiedzajAi??cego.

UA?ytkownik ma takA?e moA?liwoAi??Ai?? wyAi??Ai??czania lub kasowania plikA?w cookies korzystajAi??c z odpowiedniej opcji w menu swojej przeglAi??darki internetowej.

Podstawa prawna.

Strona speAi??nia wymogi prawne dotyczAi??ce Prawa Telekomunikacyjnego realizujAi??cego zalecenia wynikajAi??ce z art. 5 Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczAi??cej ochrony prywatnoAi??ci 2002/58/ WE na umieszczenie plikA?w cookies oraz art. 173 ustawy ai??i?? Prawo telekomunikacyjne, a Administrator realizuje procedurAi?? zbierania w oparciu o regulacje art. 6 ust. 1 lit. f (uzasadniony interes), art. 11 i motywu 47 RODO.

UA?ytkownik ma moA?liwoAi??Ai?? wyAi??Ai??czenia plikA?w cookies w przeglAi??darce internetowej (szczegA?Ai??y poniA?ej). W przypadku braku zmiany tych ustawieAi?? pliki cookies bAi??dAi?? zapisane w pamiAi??ci danego urzAi??dzenia za pomocAi?? ktA?rego przeglAi??dana jest ta Strona internetowa.

W jakim celu stosuje siAi?? pliki cookies?

Na Stronie wykorzystywane sAi?? pliki cookies w celach analitycznych (anonimowe dane statystyczne odwiedzalnoAi??ci strony), marketingowych oraz do personalizacji treAi??ci pod kAi??tem preferencji lub wygody uA?ytkownika. Pliki takie stosowane mogAi?? byAi?? takA?e przez zewnAi??trzne serwisy spoAi??ecznoAi??ciowe ai??i?? takie jak na przykAi??ad: Facebook, YouTube czy Google, w tym Google Analytics.

SzczegA?Ai??owe informacje na ten temat zawarte sAi?? w dziale: Google Analytics ai??i?? zabezpieczanie danych
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

WiAi??cej informacji na temat plikA?w cookies znajdAi?? PaAi??stwo tutaj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Jak wyAi??Ai??czyAi?? i usunAi??Ai?? pliki cookies?

PoniA?ej znajdujAi?? siAi?? szczegA?Ai??owe informacje dotyczAi??ce sposobu wyAi??Ai??czania plikA?w ai??zcookiesai??? w najpopularniejszych poszczegA?lnych przeglAi??darkach internetowych.

Firefox
https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer/ Edge
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

UrzAi??dzenia mobilne:

W przypadku innej przeglAi??darki i systemu operacyjnego rozwiAi??zania naleA?y szukaAi?? w internecie lub w plikach pomocy.

VI. Jak dAi??ugo dane bAi??dAi?? przechowywane?

Indywidualne dane przekazane dobrowolnie przez uA?ytkownika w celach kontaktowych/ marketingowych i/lub informacyjnych bAi??dAi?? przechowywane bezterminowo do momentu ewentualnego cofniAi??cia zgody na ich przetwarzanie.

VII. Jakie sAi?? zasady przekazywania danych?

Dane indywidualne nie bAi??dAi?? przekazywane poza obszar Unii Europejskiej i mogAi?? byAi?? udostAi??pniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania od Administratora (np. organom wymiaru sprawiedliwoAi??ci) na mocy Ai??ciAi??le okreAi??lonych przepisA?w obowiAi??zujAi??cego prawa.

VIII. Jak sAi?? zabezpieczone dane?

Administrator Strony zapewnia doAi??oA?enie naleA?ytej starannoAi??ci w celu skutecznego zabezpieczania i ochrony uzyskanych danych osobowych. DostAi??p do nich majAi?? tylko osoby upowaA?nione i to jedynie w tym zakresie, ktA?ry jest niezbAi??dny w ramach wykonywanej przez nich pracy. Wprowadzono takA?e stosowne zabezpieczania organizacyjne i techniczne, ktA?rych celem jest skuteczna ochrona danych. Do wspA?Ai??pracy w Reglan sales zakresie przetwarzania danych wybrano tylko wAi??skie grono Zaufanych PartnerA?w i podmiotA?w przetwarzajAi??cych speAi??niajAi??cych najwyA?sze wymogi w zakresie naleA?ytej ochrony danych.

IX. Jakie prawa przysAi??ugujAi?? UA?ytkownikowi?

UA?ytkownikowi przysAi??ugujAi?? nastAi??pujAi??ce prawa:

 • Prawo dostAi??pu do swoich danych przysAi??ugujAi??ce osobie, ktA?rej dane dotyczAi?? (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych osobowych, ktA?re sAi?? nieprawidAi??owe (art. 16 RODO)
 • Prawo do usuniAi??cia danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w Polsce takim organem jest od dnia 25 maja 2018 roku Prezes UrzAi??du Ochrony Danych Osobowych

X. Zaufani Partnerzy:

XI. Zmiany polityki prywatnoAi??ci

Wszelkie zmiany Polityki prywatnoAi??ci bAi??dAi?? publikowane na tej podstronie.

Niniejsza Polityka prywatnoAi??ci obowiAi??zuje od dnia 25 maja 2018

Ai?? 2018. Kopiowanie w caAi??oAi??ci lub czAi??Ai??ci jedynie za zgodAi?? wAi??aAi??ciciela praw autorskich MarketLink

Вопрос номер один, который вы должны задать, подать заявку на кредит онлайн

Идеи, формулы и ярлыки для подачи заявки на кредит онлайн онлайн кредит на карту украина круглосуточно

Естественно, точные условия вашего кредита будут в первую очередь зависеть как от вашего личного кредита, так и от вида кредита. Просто подать заявку на плохую кредитную личную ссуду онлайн. Возможно также использовать кредит для погашения ваших текущих долгов. Целесообразно сравнивать бизнес-кредиты от различных финансовых учреждений и выяснять комиссионные и затраты. Необеспеченные кредиты также могут быть более доступными вместо использования качества авансового платежа с использованием кредитной карты, которая часто имеет смехотворно высокие процентные ставки.

Zapamiętaj i poleć innym:
 • Facebook
 • Twitter
 • Blip
 • Wykop
 • Google Buzz
 • Flaker
 • Sfora
 • Kciuk.pl

Comments on this entry are closed.