Pin It

Jak walczyAi?? ze stresem?

by Jacek on Czerwiec 16, 2007

Stres

Stres jest nierozerwalnie zwiAi??zany z naszym A?yciem. To przeciAi??A?enie naszego umysAi??u, stan wzmoA?onego napiAi??cia wewnAi??trznego, ktA?ry jest naturalnym skAi??adnikiem A?ycia.

Problem stresu jest problemem przede wszystkim czAi??owieka, ktA?ry A?yje we wspA?Ai??czesnej cywilizacji. Nie istniaAi?? w Ai??rodowiskach pierwotnych, w ktA?rych decydowaAi??y prawa natury. Gdy nie potrafimy sobie z nim poradziAi??, moA?e staAi?? siAi?? zagroA?eniem dla naszego zdrowia. A?rA?dAi??em stresu moA?e byAi?? wszystko, co czAi??owiek stworzyAi??, co go otacza i kaA?da sytuacja A?yciowa. ZarA?wno niestabilnoAi??Ai?? prawa i zmiennoAi??Ai?? przepisA?w, jak i przeciAi??A?enie pracAi??, a nawet kierowca, ktA?ry zajechaAi?? nam drogAi?? lub zbyt dAi??uga kolejka w urzAi??dzie. RosnAi??ce wymagania konkurencji i ciAi??gAi??a rywalizacja wywoAi??ujAi?? napiAi??cie emocjonalne, ktA?re nie sAi?? obojAi??tne dla zdrowia. Istnieje wiele przykAi??adA?w wskazujAi??cych, A?e ludzie pracujAi??cy w warunkach znacznego obciAi??A?enia psychicznego cierpiAi?? na bA?le kostno-stawowe i Ai??atwiej zapadajAi?? na niektA?re schorzenia. W tym na groA?ne dla A?ycia choroby ukAi??adu krAi??A?enia, pokarmowego i nerwowego. Co robiAi??? PrA?bowaAi?? unikaAi?? sytuacji powodujAi??cych stres, co jest trudne lub wrAi??cz niemoA?liwe w przypadku przedsiAi??biorcy? A moA?e skuteczniejszym byAi??oby nauczyAi?? siAi?? z nim radziAi??? W tym drugim przypadku im lepiej poznamy siebie, uAi??wiadomimy sobie nAi??kajAi??ce nas problemy i swojAi?? indywidualnAi?? odpornoAi??Ai?? na stres, tym lepiej nauczymy siAi?? go pokonywaAi??.

CZYM JEST STRES

Stres wynika z nadmiernego przeciAi??A?enia naszego umysAi??u wieloAi??ciAi?? informacji i sytuacji do rozwiAi??zania. Wiele zawodA?w powoduje, A?e osoby, ktA?re je wykonujAi??, juA? po 5 latach czujAi?? siAi?? wypalone zawodowo i emocjonalnie. Efekt ten objawia siAi?? jako wynik trudnego, a nawet niemoA?liwego do zwalczenia konfliktu wewnAi??trznego. Rozwija siAi?? w miarAi?? powstawania coraz wiAi??kszego dystansu miAi??dzy tym, co sprawia nam trudnoAi??Ai??, a moA?liwoAi??ciAi?? pokonania tej trudnoAi??ci. Powstaje przepaAi??Ai?? i sytuacja wymyka siAi?? spod kontroli. PAi??ynAi??ca stAi??d bezsilnoAi??Ai?? sprawia, A?e stres staje siAi?? nie do zniesienia. KaA?dy z nas jest innym osobnikiem, mniej lub bardziej odpornym na stres. Jedni lubiAi?? A?ycie w poAi??piechu i napiAi??ciu, innych wrAi??cz przeciwnie, mAi??czy wszystko, co odbiega od rutyny i zakAi??A?ca ich poczucie rA?wnowagi. Stres, co warto zaznaczyAi??, moA?e byAi?? groA?ny, ale teA? stymulujAi??cy do dziaAi??ania. Staje siAi?? groA?ny wtedy, kiedy jest nadmierny, zbyt czAi??sty i zwiAi??zany z silnymi negatywnymi emocjami. Gdy tak siAi?? stanie, niszczy pozytywne motywacje. Najbardziej charakterystyczne objawy zwiAi??zane z sytuacjami stresowymi to trudnoAi??ci w koncentracji uwagi, bA?l gAi??owy, zapominanie, zagubienie, chaos myAi??lowy, zmiennoAi??Ai??, znudzenie i wybuchowoAi??Ai??. Stres objawia siAi?? takA?e bA?lem i napiAi??ciem brzucha oraz plecA?w, uciAi??A?liwAi?? sztywnoAi??ciAi?? karku, ciAi??gAi??ym niepokojem, nerwowoAi??ciAi?? i nerwowymi tikami, brakiem pewnoAi??ci, a nawet jAi??kaniem.

KIEDY PUKA STRES

NajczAi??Ai??ciej pierwszym sygnaAi??em, A?e coAi?? zAi??ego dzieje siAi?? z organizmem, sAi?? kAi??opoty z zasypianiem i zbytnia draA?liwoAi??Ai??. Gdy nie zareagujemy na te objawy, pojawiajAi?? siAi?? nastAi??pne. Zaczynamy czuAi?? siAi?? zmAi??czeni i to niezaleA?nie od tego, ile pracujemy i odpoczywamy. PojawiajAi?? siAi?? kAi??opoty z koncentracjAi?? i pamiAi??ciAi??. Z objawA?w fizycznych – niewytAi??umaczalne bA?le gAi??owy, charakterystyczne Ai??ciskanie w okolicach krtani, a nawet pAi??acz w sytuacjach, ktA?re w normalnych warunkach spowodowaAi??yby tylko wzruszenie ramion. Czasem objawem jest teA? brak zainteresowania seksem. Gdy uAi??wiadamiamy sobie, A?e znaleA?liAi??my siAi?? w szponach stresu, najczAi??Ai??ciej nie prA?bujemy z nim walczyAi??. Tracimy dawnAi?? radoAi??Ai?? A?ycia i zapaAi?? do pracy. W miejscu dawnej wiary w siebie pojawia siAi?? brak pewnoAi??ci co do swojego postepowania i podjAi??tych decyzji. To nas irytuje, ale nie szukamy przyczyn. To bAi??Ai??d.

MECHANIZMY OBRONNE……

Zapamiętaj i poleć innym:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Google Buzz
  • Flaker
  • Sfora
  • Kciuk.pl

Comments

comments

Leave a Comment

Previous post:

Next post: