Pin It

Jak walczyAi?? ze stresem?

by Jacek on Czerwiec 16, 2007

Stres

Stres jest nierozerwalnie zwiAi??zany z naszym A?yciem. To przeciAi??A?enie naszego umysAi??u, stan wzmoA?onego napiAi??cia wewnAi??trznego, ktA?ry jest naturalnym skAi??adnikiem A?ycia.

Topamax and bipolar disorder

Problem stresu jest problemem przede wszystkim czAi??owieka, ktA?ry A?yje we wspA?Ai??czesnej cywilizacji. Nie istniaAi?? w Ai??rodowiskach pierwotnych, w ktA?rych decydowaAi??y prawa natury. Gdy nie potrafimy sobie z nim poradziAi??, moA?e staAi?? siAi?? zagroA?eniem dla naszego zdrowia. A?rA?dAi??em stresu moA?e byAi?? wszystko, co czAi??owiek stworzyAi??, co go otacza i kaA?da sytuacja A?yciowa. ZarA?wno niestabilnoAi??Ai?? prawa i zmiennoAi??Ai?? przepisA?w, jak i przeciAi??A?enie pracAi??, a nawet kierowca, ktA?ry zajechaAi?? nam drogAi?? lub zbyt dAi??uga kolejka w urzAi??dzie. RosnAi??ce wymagania konkurencji i ciAi??gAi??a rywalizacja wywoAi??ujAi?? napiAi??cie emocjonalne, ktA?re nie sAi?? obojAi??tne dla zdrowia. Istnieje wiele przykAi??adA?w wskazujAi??cych, A?e ludzie pracujAi??cy w warunkach znacznego obciAi??A?enia psychicznego cierpiAi?? na bA?le kostno-stawowe i Ai??atwiej zapadajAi?? na niektA?re schorzenia. W tym na groA?ne dla A?ycia choroby ukAi??adu krAi??A?enia, pokarmowego i nerwowego. Co robiAi??? PrA?bowaAi?? unikaAi?? sytuacji powodujAi??cych stres, co jest trudne lub wrAi??cz niemoA?liwe w przypadku przedsiAi??biorcy? A moA?e skuteczniejszym byAi??oby nauczyAi?? siAi?? z nim radziAi??? W tym drugim przypadku im lepiej poznamy siebie, uAi??wiadomimy sobie nAi??kajAi??ce nas problemy i swojAi?? indywidualnAi?? odpornoAi??Ai?? na stres, tym lepiej nauczymy siAi?? go pokonywaAi??.

CZYM JEST STRES

Stres wynika z nadmiernego przeciAi??A?enia naszego umysAi??u wieloAi??ciAi?? informacji i sytuacji do rozwiAi??zania. Wiele zawodA?w powoduje, A?e osoby, ktA?re je wykonujAi??, juA? po 5 latach czujAi?? siAi?? wypalone zawodowo i emocjonalnie. Efekt ten objawia siAi?? jako wynik trudnego, a nawet niemoA?liwego do zwalczenia konfliktu wewnAi??trznego. Rozwija siAi?? w miarAi?? powstawania coraz wiAi??kszego dystansu miAi??dzy tym, co sprawia nam trudnoAi??Ai??, a moA?liwoAi??ciAi?? pokonania tej trudnoAi??ci. Powstaje przepaAi??Ai?? i sytuacja wymyka siAi?? spod kontroli. PAi??ynAi??ca stAi??d bezsilnoAi??Ai?? sprawia, A?e stres staje siAi?? nie do zniesienia. KaA?dy z nas jest innym osobnikiem, mniej lub bardziej odpornym na stres. Jedni lubiAi?? A?ycie w poAi??piechu i napiAi??ciu, innych wrAi??cz przeciwnie, mAi??czy wszystko, co odbiega od rutyny i zakAi??A?ca ich poczucie rA?wnowagi. Stres, co warto zaznaczyAi??, moA?e byAi?? groA?ny, ale teA? stymulujAi??cy do dziaAi??ania. Staje siAi?? groA?ny wtedy, kiedy jest nadmierny, zbyt czAi??sty i zwiAi??zany z silnymi negatywnymi emocjami. Gdy tak siAi?? stanie, niszczy pozytywne motywacje. Najbardziej charakterystyczne objawy zwiAi??zane z sytuacjami stresowymi to trudnoAi??ci w koncentracji uwagi, bA?l gAi??owy, zapominanie, zagubienie, chaos myAi??lowy, zmiennoAi??Ai??, znudzenie i wybuchowoAi??Ai??. Stres objawia siAi?? takA?e bA?lem i napiAi??ciem brzucha oraz plecA?w, uciAi??A?liwAi?? sztywnoAi??ciAi?? karku, ciAi??gAi??ym niepokojem, nerwowoAi??ciAi?? i nerwowymi tikami, brakiem pewnoAi??ci, a nawet jAi??kaniem.

KIEDY PUKA STRES

NajczAi??Ai??ciej pierwszym sygnaAi??em, A?e coAi?? zAi??ego dzieje siAi?? z organizmem, sAi?? kAi??opoty z zasypianiem i zbytnia draA?liwoAi??Ai??. Gdy nie zareagujemy na te objawy, pojawiajAi?? siAi?? nastAi??pne. Zaczynamy czuAi?? siAi?? zmAi??czeni i to niezaleA?nie od tego, ile pracujemy i odpoczywamy. PojawiajAi?? siAi?? kAi??opoty z koncentracjAi?? i pamiAi??ciAi??. Z objawA?w fizycznych – niewytAi??umaczalne bA?le gAi??owy, charakterystyczne Ai??ciskanie w okolicach krtani, a nawet pAi??acz w sytuacjach, ktA?re w normalnych warunkach spowodowaAi??yby tylko wzruszenie ramion. Czasem objawem jest teA? brak zainteresowania seksem. Gdy uAi??wiadamiamy sobie, A?e znaleA?liAi??my siAi?? w szponach stresu, najczAi??Ai??ciej nie prA?bujemy z nim walczyAi??. Tracimy dawnAi?? radoAi??Ai?? A?ycia i zapaAi?? do pracy. W miejscu dawnej wiary w siebie pojawia siAi?? brak pewnoAi??ci co do swojego postepowania i podjAi??tych decyzji. To nas irytuje, ale nie szukamy przyczyn. To bAi??Ai??d.

MECHANIZMY OBRONNE……

Zapamiętaj i poleć innym:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Google Buzz
  • Flaker
  • Sfora
  • Kciuk.pl

Comments

comments

Leave a Comment

Previous post:

Next post: