Pin It

Regulamin

Regulamin

Regulamin korzystania ze Strony

Niniejsze warunki regulujA� zasady korzystania ze Strony trzydziestolatki.pl WchodzA�c na StronA� potwierdzasz, A?e zgadzasz siA� na zasady okreA�lone w niniejszym Regulaminie.

Oznaczenia podmiotA?w. Jako a�zStronA�a�? rozumie siA� stronA� internetowA� zlokalizowanA� pod adresem http://trzydziestolatki.pl
Jako UA?ytkownika rozumie siA� kaA?dA� osobA� odwiedzajA�cA� StronA�.

1. Prawa autorskie. Wszelkie treA�ci zamieszczone na stronie, w tym takA?e niniejszy Regulamin objA�te sA� prawami autorskimi. Dotyczy to w szczegA?lnoA�ci treA�ci pisemnych, zdjA�A�, filmA?w wideo, grafik i treA�ci dA?wiA�kowych. Wszelkie kopiowanie, publikowanie lub modyfikowanie powyA?szych treA�ci bez pisemnej zgody wA�aA�ciciela Strony stanowi naruszenie praw autorskich i bA�dzie A�ciganie z peA�nA� surowoA�ciA� prawa.

2. Strona przeznaczona jest wyA�A�cznie dla osA?b peA�noletnich. Zawarte na stronie materiaA�y, w tym w szczegA?lnoA�ci filmy i zdjA�cia mogA� przedstawiaA� obrazy przeznaczone wyA�A�cznie dla osA?b peA�noletnich. Dotyczy to gA�A?wnie wykonywanych zabiegA?w lub badaA�, na ktA?rych mogA� pojawiaA� siA� elementy nagiego ciaA�a ludzkiego, krwi lub wykonywanych operacji. Zabrania siA� osobom poniA?ej osiemnastego roku A?ycia korzystania ze strony. Ze strony nie powinny korzystaA� takA?e osoby wraA?liwe na powyA?sze treA�ci.

3. Strona ma wyA�A�cznie charakter edukacyjny i marketingowy i przedstawiajA� indywidualne opinie autora. W A?aden sposA?b materiaA�y i informacje zawarte na Stronie nie powinny byA� traktowane, jako substytut, ani zastA�powaA� porady lekarskiej. KaA?dy przypadek chorobowy ma charakter indywidualny i jedynie bezpoA�redni kontakt pozwoli lekarzowi na postawienie diagnozy i zastosowanie wA�aA�ciwych w danym przypadku form leczenia.

5. Wszelkie informacje zawarte na Stronie nie stanowiA� oferty handlowej w rozumieniu przepisA?w kodeksu cywilnego.

6. Polityka prywatnoA�ci. OdwiedzajA�cy stronA� pozostajA� anonimowi, chyba, A?e dobrowolnie wyraA?A� zgodA� na podanie swojej toA?samoA�ci i adresu e-mail zapisujA�c siA� na listA� mailingowA� lub korzystajA�c z formularza kontaktowego na Stronie.

Podczas odwiedzania Strony mogA� byA� gromadzone dane o adresie IP UA?ytkownika, sA�owach wpisywanych przez niego w wyszukiwarkach, czasie pozostawania na Stronie oraz A?rA?dA�ach, z ktA?rych nastA�piA�o przejA�cie lub przekierowanie do Strony. Dane te mogA� byA� wykorzystane przez Administratora Strony do badania statystyk odwiedzalnoA�ci i dalszego doskonalenia Strony pod kA�tem potrzeb i preferencji UA?ytkownikA?w.

PrzeglA�darka internetowa UA?ytkownika moA?e takA?e przechowywaA� tzw. pliki, cookes, ktA?re mogA� uA�atwiaA� korzystanie ze Strony w przyszA�oA�ci. Pliki cookies w A?aden sposA?b nie przekazujA� jakichkolwiek danych osobowych odwiedzajA�cego. UA?ytkownik ma takA?e moA?liwoA�A� wyA�A�czania lub kasowania plikA?w cookies korzystajA�c z odpowiedniej opcji w menu uA?ywanej przeglA�darki internetowej. DokA�adne informacje i definicje uA?ywanych pojA�A� technicznych UA?ytkownik moA?e uzyskaA� wpisujA�c odpowiednie sA�owo w wyszukiwarce Google http://Google.pl lub pod adresem http://pl.wikipedia.org

7. Ochrona danych osobowych. W przypadku podania swoich danych osobowych na formularzu kontaktowym lub liA�cie mailingowej, UA?ytkownik zgadza siA� i przyjmuje do wiadomoA�ci poniA?sze oA�wiadczenie wymagane obowiA�zujA�cymi przepisami prawa.

a�zWyraA?am zgodA� na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez, zgodnie z ustawA� z dnia 29.08.1997 O ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) WyraA?am takA?e zgodA� na otrzymywanie dodatkowych informacji i materiaA�A?w promocyjnych, w tym za poA�rednictwem tradycyjnej poczty, telefonu, wiadomoA�ci SMS, poczty elektronicznej. JednoczeA�nie oA�wiadczam, A?e cel przetwarzania moich danych osobowych jest mi znany i jestem A�wiadomy(a) faktu, A?e przysA�uguje mi prawo dostA�pu do treA�ci moich danych osobowych oraz ich poprawianie, jak rA?wnieA? prawo A?A�dania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie moich danych jest dobrowolne.a�?

Zapamiętaj i poleć innym:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Wykop
  • Google Buzz
  • Flaker
  • Sfora
  • Kciuk.pl

Comments on this entry are closed.